پمپ آب

امتیاز محصول

ست کنترل مورگن ST-12

:
شکل ظاهری :
شیریکطرفه مخصوص که از برگشت آب جلوگیری می کند
سیستم امنیتی که از خشک کارکردن جلوگیری می کند
عملکرد اتوماتیک
درجه فشار
کلید استارت دستی
چراغ تلاش برای راه اندازی
چراغ کارکردن پمپ
چراغ امنیتی سیست
کاربرد : استفاده برای 4 الی 8 واحد ، در مواردی که بالاتراز 8واحد مصرف کننده باشد حتما از یک مخزن تحت فشارکوچک تا
اندازه 24 لیتری استفاده شود
اگر فاصله بالاترین شیر از ست کنترل بیشتر از 22 متر بود به همان اندازه ست کنترل بالاتر نصب شود

نصب صحیح ست کنترل: